1.3.2022

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

 

 1. Úplný název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. Plátce daně z přidané hodnoty
 7. Dokumenty
 8. Žádosti o informace
 9. Příjem podání a podnětů
 10. Předpisy
 11. Úhrady za poskytování informací
 12. Licenční smlouvy
 13. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

 

1.      Úplný název

Statutární město Brno, městská část Brno-Útěchov

2.      Důvod a způsob založení

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Statut města Brna: městská část je zřízena jako jedna z 29 městských částí

3.      Organizační struktura

Starosta, místostarosta, tajemník úřadu městské části, účetní.

4.      Kontaktní spojení

4. 1  Kontaktní údaje a poštovní adresa: Adamovská 15/6, Brno-Útěchov,    644 00

4.2  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Úřad městské části Brno-Útěchov, Adamovská 15/6, Brno-Útěchov, PSČ 644 00

4. 3  Úřední hodiny: pondělí 8.00-17.00, středa 8.00-17.00

4. 4  Telefonní čísla: 541 239 135

4. 5  Adresa internetových stránek: https://brno-utechov.cz

4. 6  Adresa podatelny: Úřad městské části Brno-Útěchov, Adamovská 15/6, 644 00 Brno

4. 7.  Elektronická adresa podatelny: info@utechov.brno.cz

4. 8  Datová schránka: 8urbyje

5.      Případné platby lze poukázat

ČSOB, číslo účtu 214 275 835/0300 (platba za internet)

ČSOB, číslo účtu 214 275 659/0300 (nájemné, místní poplatky, správní poplatky)

Platby je možno uhradit též v hotovosti na pokladně Úřadu městské části Brno-Útěchov, Adamovská 15/6, 644 00 Brno, v úředních hodinách.

6.     

44992785

7.      Plátce daně z přidané hodnoty

CZ44992785

8.      Dokumenty

8.1  Seznam hlavních dokumentů: 0

8.2  Rozpočet: odkaz na zveřejněnou informaci

 

9.      Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů lze podat:

 • ústně: na Úřadu městské části Brno-Útěchov v úředních hodinách (není-li informace poskytnuta, je nutno podat žádost písemně)
 • písemně: prostřednictvím podatelny, příp. poštou na adresu:
  Úřad městské části Brno-Útěchov, Adamovská 15/6, 644 00 Brno
 • elektronicky: na adresu info@utechov.brno.cz (není nutný zaručený elektronický podpis)
 • prostřednictvím datové schránky: 8urbyje

10.  Příjem podání a podnětů

Ostatní podání a podněty lze podat:

 • ústně: na Úřadu městské části Brno-Útěchov v úředních hodinách
 • písemně: prostřednictvím podatelny, příp. poštou na adresu:
  Úřad městské části Brno-Útěchov, Adamovská 15/6, 644 00 Brno
 • elektronicky: na adresu podatelny info@utechov.brno.cz (není nutný zaručený elektronický podpis)
 • prostřednictvím datové schránky: 8urbyj

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
 • zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • vyhlášky města Brna

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Popis úkonů orgánu veřejné moci dle přílohy č. 2:

Potřebuji si vyřídit