17.12.2021

Ochrana oznamovatele

Ochrana oznamovatelů rozšiřuje interní předpisy ÚMČ Brno-Útěchov o povinné položky dle Směrnice. Jedná se především o interní oznamovací systém a o tzv. příslušnou osobu. Tato osoba je odpovědná za ochranu identity oznamovatele, dotčených osob, přijímání oznámení, komunikaci s oznamovateli, vyhodnocení důvodnosti, šetření oznámené události a návrhu opatření či řešení a zpětnou vazbu.

Právní rámec
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Dále jen Směrnice.

Účel směrnice
Smyslem této Směrnice je sjednotit pravidla ochrany osob oznamující porušení právních předpisů napříč EU. Směrnice se vztahuje na oznamující osoby pracující v soukromém nebo veřejném sektoru (čl. 4 Směrnice), které získaly informace o porušení v pracovním kontextu.

Nejdůležitější pojmy
Oznamovatel – osoba, která má nárok na ochranu před odvetnými opatřeními dle Směrnice.
Příslušná osoba – zaměstnanec, který přijímá, eviduje oznámení, komunikuje s oznamovatelem, provádí následná opatření a poskytuje zpětnou vazbu.
Dotčená osoba – osoba, která se měla dopustit protiprávního jednání.
Interní oznamovací systém – Soubor postupů, dokumentace, technických a lidských zdrojů podílejících se na procesu ochrany Oznamovatelů, evidenci a řešení oznámení. Tyto postupy zajišťují, aby ve všech fázích postupu byla chráněna totožnost každé oznamující osoby, dotčené osoby a třetích osob uvedených v oznámení, například svědků nebo kolegů.

Externí oznamovací systém – správcem tohoto systému je Ministerstvo spravedlnosti. Je určen pro oznamovatele, který nechce nebo nemůže využít interní oznamovací systém povinného subjektu. Ne každá právnická osoba je povinna mít interní oznamovací systém. Ve veřejné správě to mohou být například obce do 10 000 obyvatel.

Příslušná osoba:
PaeDr. Ladislav Filipi, tajemník ÚMČ Brno-Útěchov
email: tajemnik@utechov.brno.cz
Telefon: 541 239 135

Kanály pro oznámení
Písemně na adresu PaedDr. Ladislav Filipi, ÚMČ Brno-Útěchov, Adamovská 15/6, 644 00 Brno. Označit obálku „Neotvírat!“
Webová aplikace pro oznámení
Osobní schůzka po domluvě.