Informace k žádosti o voličský průkaz

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Voličské průkazy pro hlasování ve volbách do Evropského parlamentu se vydávají nejdříve od 9. 5. 2019, a to buď voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádájícího o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz lze zaslat i doporučeně do vlastních rukou.

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to:
      – osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
      – písemně (s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky) tak, aby byla žádost doručena nejpozději 17. května 2019 do 16:00 hodin.

Při osobním podání žádosti stačí mít s sebou pouze doklad totožnosti (OP, cestovní pas).

Písemné žádosti se podávají na přiloženém tiskopise (Žádost o voličský průkaz).

Tento záznam byl publikován v VOLBY . Uložit odkaz do záložek.